ID bài viết : 00127015 / Sửa lần cuối : 12/08/2015In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Khung ảnh điện tử

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Khung ảnh điện tử.

  Sony hiện kiểm tra hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trong trang này - các sản phẩm phân phối vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động được kiểm tra ở chế độ màn hình desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro.
  • Không đảm bảo hoạt động đối với tất cả các máy vi tính.

  Chú giải:
  ✓ : Tương Thích
  - : Không Tương Thích

  Dòng sản phẩm Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DPF-WA700
  DPF-W700