ID bài viết : 00265078 / Sửa lần cuối : 12/07/2021In

Có thể chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tập tin .VOB sang định dạng khác không?

    Bạn cần có phần mềm của bên thứ ba để chỉnh sửa tập tin .VOB hoặc chuyển đổi tập tin .VOB sang định dạng khác. Hãy thực hiện tìm kiếm trên Internet để tìm danh sách các ứng dụng của bên thứ ba khác nhau cho những mục đích này. Sony không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ nhãn hiệu phần mềm bên thứ ba cụ thể nào.