ID bài viết : 00265054 / Sửa lần cuối : 12/07/2021In

Cách tải xuống và cài đặt PlayMemories Camera Apps

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  QUAN TRỌNG: Một số ứng dụng có thể không khả dụng tùy thuộc vào quốc gia, khu vực của bạn hoặc máy ảnh bạn đang sử dụng.

  Bài viết này sẽ giải thích cách cài đặt PlayMemories Camera Apps trên máy ảnh của bạn bằng máy tính. Các bước thực hiện ngắn gọn của toàn bộ quy trình như sau.

  1. Chọn ứng dụng trên trang web PlayMemories Camera Apps
  2. Cài đặt công cụ tải xuống ứng dụng trên máy tính
  3. Cài đặt ứng dụng trên máy ảnh

  Lưu ý:

  • Để biết chi tiết về môi trường đã thử nghiệm, hãy tham khảo trang hỗ trợ PlayMemories Camera Apps. Nhấp vào Tested Environments (Môi trường thử nghiệm) trong mục Application/Camera (Ứng dụng/Máy ảnh) ở cuối trang hỗ trợ.
  • Nếu bạn sử dụng ứng dụng trong một môi trường không phải môi trường thử nghiệm, ứng dụng có thể không hoạt động bình thường.
  • Hiện có ứng dụng miễn phí và ứng dụng tính phí. Nếu bạn mua một ứng dụng tính phí, thanh toán sẽ được thực hiện thông qua Wallet (Ví) được kết nối với tài khoản Sony Entertainment Network của bạn.
  • Các quy trình thực hiện cho các ứng dụng miễn phí và ứng dụng tính phí hơi khác nhau. Trong hướng dẫn sau đây, khi được viết riêng, hãy tiến hành theo loại ứng dụng đã chọn.

  Bước 1: Chọn ứng dụng trong trang web PlayMemories Camera Apps

  1. Mở trang web PlayMemories Camera Apps và chọn Country/Region (Quốc gia/Khu vực) và ngôn ngữ của bạn.

   1. Nhấp vào Country/Region (Quốc gia/Khu vực) và ngôn ngữ hiển thị ở góc trên bên phải của trang.

   2. Chọn Country/Region (Quốc gia/Khu vực) và ngôn ngữ của bạn.
    Lưu ý: Không thể tải xuống và cài đặt PlayMemories Camera Apps từ các quốc gia và khu vực không phải quốc gia và khu vực được liệt kê trên trang.

  2. Hãy làm theo các bước sau đây để chọn máy ảnh bạn đang sử dụng:

   1. Kế bên SELECT (CHỌN), nhấp vào ALL All Applications   (TẤT CẢ Tất cả ứng dụng) để hiển thị các mẫu máy ảnh.

   2. Chọn máy ảnh của bạn để hiển thị các ứng dụng có thể tải xuống.

    Lưu ý:

    • Các ứng dụng có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào máy ảnh bạn đang sử dụng.
    • Nếu bạn nhấp vào Simple 4-Step Installation Guide (Hướng dẫn cài đặt 4 bước đơn giản), bạn có thể làm theo hướng dẫn để thực hiện các thao tác như tạo tài khoản, thay đổi các cài đặt công cụ tải xuống và cài đặt ứng dụng.
  3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn tải xuống và trang chi tiết ứng dụng sẽ hiển thị.
  4. Trên trang chi tiết ứng dụng, nhấp vào Install (Cài đặt) (nếu là ứng dụng miễn phí) hoặc Proceed to Purchase (Tiến hành mua) (nếu là ứng dụng tính phí).

   Lưu ý:

   • Xác nhận rằng máy ảnh mà bạn đang sử dụng được hiển thị trong Compatible Cameras (Máy ảnh tương thích).
   • Hình minh họa bên dưới là màn hình của một ứng dụng tính phí.

    Hình minh họa của một ứng dụng tính phí
    • A: Danh sách các máy ảnh tương thích
    • B: Proceed to Purchase (Tiến hành mua) hoặc, trong trường hợp đây là ứng dụng miễn phí, hãy chọn Install (Cài đặt).
  5. Nhập Sign-In ID (ID đăng nhập) và Password (Mật khẩu) cho tài khoản Sony Entertainment Network của bạn, rồi nhấp vào Sign In (Đăng nhập).

  6. Khi mua một ứng dụng, hãy nhấp vào OK sau khi xác nhận các điều khoản và điều kiện của ứng dụng. Nếu đây là ứng dụng miễn phí, hãy chuyển sang bước tiếp theo (bước 2).

  Bước 2: Cài đặt công cụ tải xuống ứng dụng trên máy tính

  1. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tải xuống ứng dụng, bạn sẽ cần cài đặt công cụ tải xuống ứng dụng bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.
   Lưu ý: Bạn chỉ cần thực hiện quy trình cài đặt này một lần duy nhất.
   Màn hình hướng dẫn cài đặt

  2. Khi xuất hiện màn hình sau đây, hãy nhấn nút Reload and continue (Tải lại và tiếp tục).
   Màn hình hoàn thành cài đặt

  Bước 3: Cài đặt ứng dụng trên máy ảnh

  1. Kết nối máy ảnh của bạn với máy tính và kiểm tra kết nối.

   1. Bật máy ảnh.
   2. Kết nối máy ảnh với máy tính qua cáp USB đi kèm.

    Lưu ý:

    • Khi máy ảnh hiển thị màn hình sau đây, nhấn nút OK để đóng màn hình, sau đó chuyển sang bước tiếp theo.
     Hướng dẫn về trang web PlayMemories Home

    • Sử dụng cáp USB đi kèm với máy ảnh của bạn. Nếu bạn sử dụng cáp USB của một nhà sản xuất khác, cáp có thể hoạt động không bình thường vì quá trình xác minh kết nối có thể không thành công.
    • Kết nối trực tiếp máy ảnh và máy tính qua cổng USB mà không cần sử dụng USB hub. nếu bạn sử dụng USB hub khi kết nối máy ảnh với máy tính, máy tính có thể không nhận dạng được máy ảnh.
   3. Khi màn hình máy ảnh hiển thị Mass Storage (Bộ lưu trữ) hoặc MTP, quá trình kết nối đã hoàn tất. Máy tính nhận ra kết nối.


    Lưu ý: Khi thông báo Connecting... (Đang kết nối...) hiển thị thì tức là kết nối đang được chuẩn bị và máy tính chưa nhận dạng được. Hãy chờ cho đến khi thiết bị được kết nối.
   4. Nhấp vào Verify Connection (Xác minh kết nối).
    Lưu ý:
    • Chọn MENU(Setup) (Thiết lập) → USB Connection (Kết nối USB). Khi màn hình hiển thị Mass Storage (Bộ lưu trữ) hoặc MTP thì tức là máy ảnh đã được kết nối đúng cách.
    • Nếu màn hình hiển thị thông báo The connected camera does not comply with this application. (Máy ảnh được kết nối không tuân theo ứng dụng này.), bạn không thể tải xuống ứng dụng vì máy ảnh bạn đã kết nối không tương thích với ứng dụng.
    • Nếu màn hình hiển thị thông báo To use this application, camera firmware update is necessary (Để sử dụng ứng dụng này, cần cập nhật firmware máy ảnh), nhấp vào To the firmware update page (Đến trang cập nhật firmware) và thực hiện cập nhật.
  2. Khi chọn tải ứng dụng trả phí, hãy tiến hành mua hàng. Khi chọn tải xuống ứng dụng miễn phí, quá trình tải xuống sẽ bắt đầu. Chuyển sáng Bước 3-3.

   1. Kiểm tra số tiền thanh toán, nhấp vào I Agree. Confirm Purchase (Tôi đồng ý. Xác nhận mua hàng) và thanh toán sẽ được thực hiện thông qua Wallet (Ví) được kết nối với tài khoản Sony Entertainment Network của bạn.
   2. Khi thanh toán hoàn tất, màn hình hoàn tất thanh toán sẽ hiển thị. Để tiếp tục và cài đặt ứng dụng vào máy ảnh, hãy nhấp vào Next (Kế tiếp).
  3. Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu.
  4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.
  5. Khi cài đặt xong và một thông báo hiển thị, hãy nhấp vào OK để thoát.
  6. Ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính và kiểm tra xem quá trình cài đặt đã hoàn tất chưa.
   • Đối với NEX-5T, NEX-5R hoặc NEX-6: Kiểm tra xem ứng dụng đã chọn đã được thêm vào MENUApplication (Ứng dụng) trên máy ảnh hay chưa. Nếu ứng dụng đã được thêm vào, quá trình cài đặt sẽ kết thúc.
   • Đối với các mẫu máy không phải các mẫu ở trên: Kiểm tra xem ứng dụng đã chọn đã được thêm vào MENU (Application (Ứng dụng)) → Application List (Danh sách ứng dụng) trên máy ảnh hay chưa. Nếu ứng dụng đã được thêm vào, quá trình cài đặt sẽ kết thúc.

  Lưu ý:

  • Để biết chi tiết về cách sử dụng các ứng dụng, hãy truy cập trang web PlayMemories Camera Apps, sau đó nhấp vào một ứng dụng để mở trang thông tin chi tiết của ứng dụng đó. Bạn có thể xem thông tin về cách sử dụng ứng dụng, hướng dẫn sử dụng và các câu hỏi thường gặp.
  • Đối với một số ứng dụng, trang thông tin chi tiết có thể không bao gồm tất cả các nội dung ở trên.