ID bài viết : 00253919 / Sửa lần cuối : 07/11/2023In

Không thể phát lại ảnh chụp được khi camera ở định dạng HEIF trên điện thoại thông minh.

    Hình ảnh định dạng HEIF có thể được xác định là cả 4:2:0 (8-bit) và 4:2:2 (10-bit). Tuy nhiên, camera này chỉ sử dụng định dạng HEIF 10 bit để mang lại hình ảnh chất lượng cao hơn. Mặc dù định dạng HEIF 10 bit tuân thủ các tiêu chuẩn do ISO xác định nhưng hình ảnh 10 bit có thể không hiển thị được trên điện thoại thông minh hoặc trên các thiết bị khác chỉ hỗ trợ định dạng HEIF 8 bit.

    Để phát lại hình ảnh HEIF 10 bit trên điện thoại thông minh, hãy thử chuyển đổi hình ảnh thành tập tin JPEG hoặc TIFF trên máy tính bằng phần mềm Imaging Edge Desktop (được cung cấp riêng) trước khi truyền hình ảnh sang điện thoại thông minh.