ID bài viết : 00199854 / Sửa lần cuối : 04/06/2023In

Tôi không thể cập nhật phần mềm hệ thống máy ảnh (Firmware).

  Nếu phần mềm hệ thống máy ảnh (firmware) không được cập nhật, hãy kiểm tra như sau.

  Nếu quá trình cập nhật không bắt đầu:

  Kiểm tra các mục dưới đây.

  • Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước được đề cập trên bài viết tải xuống hoặc phần mềm.
  • Đảm bảo tải xuống đúng tập tin cho máy ảnh của bạn, vì một số mẫu máy/bản tải xuống firmware có các yêu cầu khác nhau. Các bản tải xuống có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.
  • Đảm bảo có đủ pin hoặc máy ảnh được kết nối đúng cách với Bộ chuyển đổi AC.
   Lưu ý: Quá trình cập nhật sẽ không bắt đầu nếu mức pin còn lại dưới 3 ().
  • Đảm bảo rằng máy ảnh được kết nối với máy tính bằng cáp USB đi kèm trong chế độ Mass Storage (Bộ lưu trữ):
   1. Rút cáp USB ra khỏi máy tính.
   2. Bật máy ảnh và đảm bảo cài đặt USB Connect (Kết nối USB) trong menu máy ảnh được đặt là Mass Storage (Bộ lưu trữ).
   3. Khi máy ảnh được bật, hãy kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB và mở lại tập tin đã tải xuống.
   4. Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử lại Bước 1-3 với một cổng USB khác.
  • Đảm bảo rằng tập tin đã tải xuống là thích hợp để sử dụng trong máy ảnh và máy tính.
   Lưu ý:
   • Việc tải xuống tập tin khác nhau tùy theo máy ảnh. Quá trình cập nhật sẽ không bắt đầu nếu tập tin đã tải xuống không phù hợp với mẫu máy ảnh.
   • Có các tập tin tải xuống khác nhau dành cho Windows (đuôi mở rộng của tập tin .exe) và Mac (đuôi mở rộng của tập tin .dmg).

  Khi bạn đang sử dụng máy Mac:

  Tùy thuộc vào máy ảnh, bạn có thể cần chạy phần mềm khác trên máy tính Mac của bạn trước khi kết nối máy ảnh qua USB. Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang cập nhật firmware của máy ảnh. Hãy thử cập nhật lại sau khi chạy phần mềm khác.

  Khi không thể hoàn thành cập nhật (màn hình máy ảnh chuyển sang màu đen và không có phản hồi trong ít nhất 15 phút, v.v.):

  Hãy thử cập nhật lại bằng cách thực hiện các bước sau đây:

  1. Rút cáp USB ra khỏi máy tính.
  2. Tháo bộ pin và lắp lại sau vài phút.
  3. Khởi động lại máy tính.
  4. Bật máy ảnh và đảm bảo cài đặt USB Connect (Kết nối USB) trong menu máy ảnh được đặt là Mass Storage (Bộ lưu trữ).
  5. Khi máy ảnh được bật, hãy kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB và mở lại tập tin đã tải xuống.