ID bài viết : 00097215 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Làm cách nào để duy trì lấy nét trên một chủ thể chụp cụ thể?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Máy ảnh này có chức năng dò tìm lấy nét để theo dõi chủ thể và duy trì lấy nét này bằng khung lấy nét.

  Bạn có thể xác định điểm bắt đầu bằng cách sử dụng tùy chọn Focus Area (Vùng lấy nét), hoặc xác định điểm bắt đầu bằng thao tác chạm trên màn hình.

  QUAN TRỌNG: Các chức năng có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy và phiên bản phần mềm hệ thống (firmware) của máy ảnh mà bạn đang sử dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.

  Đối với các mẫu máy có tùy chọn Tracking (Dò tìm lấy nét) trong Focus area (Vùng lấy nét)

  Đối với các mẫu máy có tùy chọn Lock-on AF (Khóa lấy nét tự động) trong Focus area (Vùng lấy nét)