• Đối với những khách hàng đã và đang sử dụng ứng dụng Imaging Edge Mobile:
  • Máy ảnh được cập nhật sẽ không thể kết nối với ứng dụng Imaging Edge Mobile. Sau khi cập nhật máy ảnh, hãy cài đặt Creators' App.
  • Vui lòng đảm bảo ứng dụng Imaging Edge Mobile là phiên bản mới nhất (Ver.7.7.2 trở lên) để ghép nối máy ảnh với Creators' App.
  • Nếu bạn đang sử dụng iPhone/iPad, sau khi cập nhật máy ảnh, tắt nguồn iPhone/iPad và khởi động lại. Sau đó kết nối máy ảnh qua Creators' App.
 • Các lưu ý khi cập nhật từ Ver.1.01 hoặc phiên bản cũ hơn
  • Khi cập nhật từ Ver.1.01 hoặc phiên bản cũ hơn, bạn cần cập nhật lên Ver.1.05 trước khi tiếp tục cập nhật Ver.2.00. Chỉ cập nhật lên Ver.2.00 sau khi cập nhật lên Ver.1.05. Nếu bạn cố gắng cập nhật lên Ver.2.00 mà chưa cập nhật lên Ver.1.05, sẽ xảy ra lỗi và bạn sẽ không thể cập nhật.
  • Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống.
   Lưu ý: Nếu màn hình cài đặt Date/Time (Ngày/Giờ) xuất hiện khi bạn bật máy ảnh, hãy nhớ đặt ngày và giờ thành các giá trị chính xác.
   1. Trên máy ảnh, chọn Menu.
   2. Chọn Setup (Thiết lập) → Setup Option (Tùy chọn thiết lập) → Version (Phiên bản).

Nếu máy ảnh đã là Ver.1.05 trở lên, vui lòng cập nhật lên phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất.

Ver.1.05 (Đối với Ver.1.01 hoặc phiên bản cũ hơn)

bản cập nhật mới nhất (Đối với Ver.1.05 trở lên)