ID bài viết : 00147397 / Sửa lần cuối : 28/10/2019

Độ trễ thời gian giữa các lần ấn nút chụp là bao lâu?

  Tham khảo bảng dưới đây để biết độ trễ thời gian tới khi máy ảnh cố định ở chế độ phơi sáng giữa lần ấn một nửa nút chụp và lần ấn toàn bộ nút chụp để lấy nét trên ống kính. (Tùy theo các điều kiện kiểm tra của Sony)

  Mẫu máyĐộ trễ thời gian giữa các lần ấn nút chụp (giây)

  ILCE-9

  Shutter Type (Loại màn trập) là Mechanical Shut. (Màn trập cơ học) và e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  Shutter Type (Loại màn trập) là Electronic Shut. (Màn trập điện tử): Xấp xỉ 0,033

  ILCE-9M2

  Shutter Type (Loại màn trập) là Mechanical Shut. (Màn trập cơ học) và e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  Shutter Type (Loại màn trập) là Electronic Shut. (Màn trập điện tử): Xấp xỉ 0,033

  ILCE-7e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7M2e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7M3e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7RXấp xỉ 0,19
  ILCE-7RM2e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7RM3e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7RM4e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7Se-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-7SM2e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-5000Xấp xỉ 0,02
  ILCE-6000e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-6100e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-6300e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-6400e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-6500e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  ILCE-6600e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  NEX-3Xấp xỉ 0,10
  NEX-3NXấp xỉ 0,02
  NEX-5Xấp xỉ 0,10
  NEX-5Ne-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  NEX-5Re-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  NEX-6e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  NEX-7e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02
  NEX-C3Xấp xỉ 0,10
  NEX-F3e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,02

   

  Mẫu máyĐộ trễ thời gian giữa các lần ấn nút chụp (giây)
  DSLR-A100Xấp xỉ 0,11
  DSLR-A200Xấp xỉ 0,085
  DSLR-A230Xấp xỉ 0,10
  DSLR-A300Xấp xỉ 0,085
  DSLR-A330Xấp xỉ 0,10
  DSLR-A350Xấp xỉ 0,085
  DSLR-A380Xấp xỉ 0,10
  DSLR-A550Xấp xỉ 0,07 *1
  DSLR-A700Xấp xỉ 0,066
  DSLR-A900Xấp xỉ 0,063
  ILCA-77M2e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,09
  ILCA-99M2e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,09
  SLT-A33Xấp xỉ 0,09
  SLT-A37e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,08 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,09
  SLT-A55VXấp xỉ 0,09
  SLT-A57e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,09
  SLT-A58e-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,09
  SLT-A65Ve-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,09
  SLT-A77Ve-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,08
  SLT-A99Ve-Front Curtain Shut (Màn trập điện tử phía trước) được chuyển thành ON (BẬT): Xấp xỉ 0,05 OFF (TẮT): Xấp xỉ 0,11

  *1 Xấp xỉ 0,2 đến 0,3 giây khi ở chế độ MF CHECK LV.