ID bài viết : 00090947 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Các loại tập tin media nào có thể chuyển vào PlayMemories Home?

  Những tập tin định dạng JPEG và MP4 có thể chuyển vào PlayMemories Home
  Bạn cũng có thể chuyển tập tin định dạng AVCHD bằng cách kết nối với sản phẩm Sony tương thích
  Kiểm tra Supported Formats để tìm định dạng tập tin có thê nhập vào với Play Memories Home

  • Làm  thế nào để kiểm tra định dạng tập tin có thể chuyển vào PlayMomories Home 
   1. Mở PlayMemories Home 
   2. Màn hình PlayMemories Home hiển thị. Chọn Help, và sau đó chọn About PlayMemories Home 
   3. Màn hình About PlayMemories Home sẽ hiển thị. Chọn nút Supported Formats
   4. Màn hình Supported Formats sẽ được hiển thị để bạn có thể kiểm tra định dạng tập tin được hỗ trợ

    LƯU Ý: Mặc dù không hiển thị trong Supported Formats, tập tin MOV cũng có thể mở được.
    Nếu Quick Time đã được cài đặt vào máy tính của bạn

     
  • Định dạng tập tin được thêm vào có thể được ghi nhận

   Chức năng sẽ được thêm vào PlayMomories Home bằng cách kết nối với sản phẩm Sony tương thích, cho phép định dạng hình ảnh được ghi bằng máy ảnh đã được quản lý

   GỢI Ý: Bật ngồn máy ảnh trước khi kết nối  

   Nếu bạn có nhiều máy ảnh Sony, định dạng tập tin được ghi bởi từng máy ảnh đã được thêm vào mỗi khi kết nối