ID bài viết : 00090954 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Các tập tin có phần mở rộng MODD, MOFF và THM được tạo khi nhập hình ảnh bằng PlayMemories Home. Xóa những tập tin này có được không?

  Các tập tin MODD, MOFF và THM là tập tin quản lý được sử dụng bởi PlayMemories Home. Chúng có chứa thông tin cần thiết cho việc quản lý hình ảnh trong PlayMemories Home, chẳng hạn như ngày và giờ hoặc thông tin ghi và GPS, vì vậy không được xóa những tập tin đó. Xem phần sau đây để biết chi tiết về các tập tin này.

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu.
  Nếu bạn di chuyển hoặc xóa tập tin trong PlayMemories Home, các tập tin quản lý có liên quan cũng sẽ bị di chuyển hoặc bị xóa. Khi sao lưu, những tập tin quản lý này cũng phải được sao lưu, vì vậy hãy sao lưu theo thư mục.

  Thông số kỹ thuật liên quan đến việc tạo tập tin MODD khác với PlayMemories Home lên tới phiên bản 2, từ phiên bản 3.0.00 tới phiên bản 3.0.10 và phiên bản 3.0.20 trở lên.

  Nếu bạn đang sử dụng Phiên bản 3.0.00 tới phiên bản 3.0.10 và muốn xóa các tập tin MODD được tạo cho ảnh tĩnh, hãy cập nhật PlayMemories Home lên phiên bản mới nhất. Quá trình cập nhật sẽ xóa tất cả các tập tin MODD. Các tập tin MODD cần thiết vẫn còn nhưng chúng sẽ bị ẩn.

  • LƯU Ý: Các cài đặt để hiển thị hoặc ẩn tập tin có trong Tùy chọn thư mục Windows tại View-Advanced settings-Hidden files and folders (Xem - Cài đặt nâng cao - Tập tin và thư mục bị ẩn).

  Các tập tin MODD được tạo cho một số tập tin ảnh kể cả trong phiên bản mới nhất của PlayMemories Home. Các tập tin có phần mở rộng MOFF và THM cũng có thể được tạo. Những tập tin đó cần thiết cho việc quản lý hình ảnh trong PlayMemories Home, vì vậy không được xóa chúng.

  • LƯU Ý: Không thể chỉnh sửa những tập tin này bằng phần mềm khác.
   Nếu đã xóa các tập tin quản lý, bạn có thể tạo lại bằng cách chuyển nhập lại hình ảnh từ máy ảnh.
  • Các trường hợp sẽ tạo tập tin MODD
   • Khi nhập phim AVCHD, MPEG2 hoặc MP4.
   • Khi phân nhóm ảnh tĩnh thành các nhóm chụp liên tục
   • 
  • Các trường hợp sẽ tạo tập tin MOFF
   • Khi nhập phim MP4 từ máy quay Action Cam có chức năng GPS
   • Khi hiển thị video trong PlayMemories Home
   • 
  • Các trường hợp sẽ tạo tập tin THM
   • Khi nhập phim MP4
   • MẸO: Đây không phải là những tập tin ẩn.
   • 

  LƯU Ý: Các tập tin MODD tự động được tạo khi nhập phim AVCHD, MPEG2 và MP4 bằng phiên bản mới nhất của PlayMemories Home, tuy nhiên đó là những tập tin ẩn.