ID bài viết : S500056205 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Chapter là gì?

    Ý nghĩa của Chapter.

    Một Chapter chỉ một cảnh quay cụ thể của phim.

    chapter của một phim được tạo khi nút START/STOP được nhấn một lần để bắt đầu ghi hình và nhấn trở lại để dừng ghi hình. Việc này sẽ tạo ra một chương của phim.