Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • x-Pict Story for Memory Card (Korean)

Phiên bản

  • 1

Kích thước

  • 40.3MB

Ngày phát hành

  • 2010-05-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

Please refer to above for download and installation instructions.