Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • USM16GLX
 • USM16GL
 • USM8GLX
 • USM2GLX
 • USM8GL
 • USM1GLX
 • USM4GLX
 • USM1GL
 • USM2GL
 • USM4GL

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Phần mềm định dạng cho Micro Vault (số seri-serial number (được gạch dưới) là "H" hoặc "L")

Kích thước

 • 0.42MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP
 • Windows Vista

Tải xuống

Lưu ý:

 • Khi ký tự thứ 4 trong số seri (serial number) (được gạch dưới) là "E" , "G" , "K" or "M". Hãy tải S_V3102_V2.exe
 • Khi ký tự thứ 4 trong số seri (serial number) (được gạch dưới) là "H" or "L". Hãy tải SK_FormatDisk_V1016.exe

Cài đặt

Chi tiết

Lưu ý với người dùng Windows Vista
-- Khi định dạng Micro Vault bằng Windows 7/ Vista --

 1. Hãy đóng tất cả các ứng dụng và cửa sổ Explorer trước khi định dạng Mircro Vault.
 2. Sử dụng phần mềm định dạng.
 3. Cố gắng định dạng 2 hoặc 3 lần, trong trường hợp một phần của các tập tin vẫn còn trong Micro Vault USB sau khi định dạng, trong trường hợp tổng dung lượng là 0 byte, hoặc trong trường hợp định dạng không hoàn tất. Nếu không, hãy cố gắng định dạng bằng Hệ điều hành khác Windows Vista.

Quá trình tải về

 1. Tạo một thư mục để lưu trữ tập tin tải về.
 2. Lưu tập tin tải về trong thư mục này.
 3. Khi tải về hoàn tất, sử dụng Windows Explorer để duyệt đến thư mục chứa tập tin SK_FormatDisk_V1016.exe. Nhấp View và nhấp Details.
  Nếu kích thước tập tin bằng với kích thước tải về 435KB, việc tải về thành công. Nếu khác, vui lòng xóa tập tin và tải lại.

Quá trình định dạng

 1. Sau khi tải về SK_FormatDisk_V1016.exe, nhấp đúp vào tập tin, nhấp RUN, rồi nhấp OK. Thư mục SK_FormatDisk V1.0.16 xuất hiện sau khi giải nén tập tin tải về.
 2. Kết nối Micro Vault với máy tính và nhấp đúp biểu tượng định dạng FormatDisk V1.0.16.exe trong SK_FormatDisk V1.0.16.
 3. Chọn ổ đĩa mà Micro Vault được kết nối và nhấp Format để bắt đầu định dạng.