Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 3.1.1307.0362 dành cho Windows 8.1

Phiên bản

  • 3.1.1307.0362

Kích thước

  • 208.55 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600912.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{302600C1-6BDF-4FD1-1304-148929CC1385}\DisplayVersion
3. Phiên bản là 3.1.1307.0362.