Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Unified Uninstall Tool

Phiên bản

  • 1.0

Kích thước

  • 2.11MB

Ngày phát hành

  • 2013-01-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Dành cho VAIO Automatic Upgrade, vui lòng sử dụng VAIO Utility dành cho Windows 8 Upgrade. Bấm vào đây để tải tập tin.

Nếu VAIO của bạn đã được nâng cấp lên Windows 8 hoặc bạn muốn tự nâng cấp, vui lòng cài đặt trình điều khiển và ứng dụng sau:

1. VAIO Care & VAIO Update Uninstall Utility: SOAOTH-80999993-0080.EXE
2. Media Gallery Uninstaller: SOAMGA-80269898-0082.EXE
3. Microsoft C Runtime Library for PowerDVD: MIAOTH-80276467-0082.EXE
4. Desktop Shortcuts Uninstaller: SOAOTH-80999996-0080.EXE
5. ArcSoft Magic-i uninstaller: SOAOTH-80102012-0080.EXE
6. VAIO Creation Uninstall Program: SOAOTH-80275471-0082.EXE
7. Unified Uninstall Tool: UNAOTH-80276060-0080.EXE
8. Bluetooth Driver Uninstaller for Atheros: AHDBLT-80272933-0082.EXE
9. SATA Driver (Intel) ZPODD Disable Registry Patch: INDOTH-80275282-0082.EXE
10. Pointing Driver (Synaptics) Uninstaller: SPDOTH-80276292-0080.EXE
11. USB3.0 Uninstaller for Intel: INDUSB-80271793-0082.EXE
12. BIOS: ISBSYS-80275881-0082.EXE
13. SATA driver (Intel): INDOTH-80275279-0082.EXE
14. Bluetooth Driver (Atheros): AHDBLT-80275591-0082.EXE
15. Bluetooth Driver (Intel): INDBLT-80276518-0082.EXE
16. Chipset Driver (Intel): INDCHI-80275590-0082.EXE
17. Graphics Driver for D2 (Intel): INDVID-80275571-0082.EXE
18. Graphics Driver for Discrete NB (AMD): A2DVID-80272914-0082.EXE
19. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-80270170-0082.EXE
20. Pointing Driver (Synaptics): SPDOTH-80275405-0082.EXE
21. SATA Driver (Intel) ZPODD Disable Registry Patch: INDOTH-80275282-0082.EXE
22. Wireless Display Driver (Intel): INDOTH-80277115-0082.EXE
23. Wireless LAN Driver (Atheros): AHDWLL-80275418-0082.EXE
24. Wireless LAN Driver (Intel): INDWLL-80275587-0082.EXE
25. Sony Wireless State Device Driver: SODSWS-80270637-0082.EXE
26. Battery Check_Updater: SOAOTH-80271941-0082.EXE
27. Keyboard Shortcuts Uninstaller: SOAOTH-80273734-0082.EXE
28. Play Memories Home: SOAOTH-80275473-0082.EXE
29. VAIO Collaboration Apps: SOAOTH-80270440-0082.EXE
30. VAIO Control Center: SOAVCC-80271939-0082.EXE
31. VAIO Data Restore Tool: SOAOTH-80272332-0082.EXE
32. VAIO Hardware Diagnostics: SOAVHD-80272331-0082.EXE
33. VAIO Image Optimizer: SOAOTH-80275469-0082.EXE
34. VAIO Messenger Uninstaller: SOAOTH-80275602-0082.EXE
35. VAIO Movie Creator Template Data: SOAOTH-80275470-0082.EXE
36. VAIO Peripherals Metadata: SOAOTH-80270376-0082.EXE
37. VAIO Power Management: SOAVPM-80270503-0082.EXE
38. VAIO Smart Network Update: SOASNW-80271937-0082.EXE
39. VAIO Transfer Support: SOAOTH-80275008-0082.EXE
40. Vaio Gate: SOAVAG-80274510-0082.EXE
41. VAIO Care: SOAVCA-80274715-0082.EXE
42. VAIO Update: SOAVUD-80278339-0080.EXE


Lưu ý: Một số tập tin không tương thích với máy tính VAIO của bạn. Để biết thông tin tương thích vui lòng tham khảo danh sách download.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.