Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Realtek High Definition Audio

Phiên bản

  • 6.0.1.7016

Kích thước

  • 193.37 MB

Ngày phát hành

  • 2013-12-24

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển gốc và ứng dụng theo thứ tự trên.

Cài đặt

Chi tiết

  1. Download the .exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
  2. Go to the directory where the file was downloaded.
  3. Double-click the .exe file to start the installation.
  4. Follow the installation wizard that appears and when the installation finishes, please restart the computer if needed.