Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Intel® Chipset Driver

Phiên bản

  • 9.4.0.1026

Kích thước

  • 3.65 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1.Tải về tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục chứa tập tin được tải về và nhấp đúp vào tập tin .exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.