Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Bluetooth Driver

Phiên bản

  • 6.3.0.5600

Kích thước

  • 37.43 MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-30

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.