Thông tin bản tải xuống này

Dưới đây là Trình điều khiển và Tiện ích hạ cấp xuống Windows 7 64-Bit.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Fingerprint Driver

Phiên bản

  • 3.2.1.10

Kích thước

  • 8.76 MB

Ngày phát hành

  • 2013-01-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.