Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (Intel)

Phiên bản

  • 8.15.10.2618

Kích thước

  • 157.73 MB

Ngày phát hành

  • 2013-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự tải về.

 

1. SATA Driver (Intel): INDSNR-00278009-0042.EXE
2. Chipset Driver (Intel): INDCHI-00278038-0042.EXE
3. Graphics Driver (Intel): EP0000556020.exe
4. Graphics Driver (AMD): A2DVID-00278049-0042.EXE
5. Audio Driver (Realtek): REDAUD-00278044-0042.EXE
6. ME Driver (Intel): INDMEI-00278068-0042.EXE
7. Ethernet Driver (Realtek): REDETH-00278021-0042.EXE
8. Memory Card Reader Writer Driver (Realtek): REDMCC-00278008-0042.EXE
9. Wireless LAN Driver (Intel): INDWLL-00278015-0042.EXE
10. Wireless LAN Driver (Atheros): QCDWLL-00278071-0042.EXE
11. Pointing Driver (Synaptics): SPDTPD-00281515-0042.EXE
12. USB 3.0 Driver (Intel): INDUSB-00278089-0042.EXE
13. Bluetooth Driver (Intel): INDBLT-00278081-0042.EXE
14. Bluetooth Driver (Atheros): QCDBLT-00278084-0042.EXE
15. SFEP Driver: SODOTH-00264792-0042.EXE
16. Sony Shared Library: SOASSL-00264711-0042.EXE
17. VAIO Location Utility: SOAVLU-00179295-0040.EXE
18. VAIO Update: SOAVUD-00264819-0042.EXE
19. VAIO Gate: SOAVAG-00256385-0042.EXE

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.