Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-FW15T
 • VGN-SR17SN
 • VGN-SR16TN
 • VGN-SR15SN
 • VGN-SR15T
 • VGN-FW12M
 • VGN-SR13GN
 • VGN-SR13MN
 • VGN-SR16GN
 • VGN-FW12G
 • VGN-FW15S
 • VGN-SR15G
 • VGN-FW17T
 • VGN-SR12G
 • VGN-FW16G
 • VGN-FW15G
 • VGN-FW17GU
 • VGN-FW13GU

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt SFEP 32 Bit

Kích thước

 • 1.09MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-29

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Tải xuống

Hãy cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng trên đây theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc thư mục donwload (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000187337.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.