Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Platform Update thành phiên bản 1.1.0 và sẽ cải thiện hiện tượng sau:

- sqlite3.7.8 sẽ bị gỡ bỏ sau khi gỡ cài đặt Giga Pocket Digital hoặc Media Gallery.

Tải về:
Cập nhật VAIO Platform phiên bản 1.1.0
Tên tập tin: EP0000600402.exe
Kích thước: 5.24 MB (5493824 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Platform Update phiên bản 1.1.0

Phiên bản

  • 1.1.0

Kích thước

  • 5.24 MB

Ngày phát hành

  • 2012-03-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600402.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor

Đối với Hệ điều hành 32bit
Vào \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Platform Update Program\PatchList\EP0000600402\version
Đối với Hệ điều hành 64bit
Vào  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Platform Update Program\PatchList\EP0000600402\version

2. Phiên bản mới là 1.1.0.12290