Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Boot Manager phiên bản 1.1.1.05250

Phiên bản

  • 1.1.1.05250

Kích thước

  • 5.97 MB

Ngày phát hành

  • 2011-06-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600276.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Boot Manager\
2. Version.txt là 1.1.1.05250