Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCL218FG
  • VPCL229FG
  • VPCL218FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Shadow Storage Resize Program lên phiên bản 110526 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

- Hệ thống khởi động mất hơn 3 phút

Tải về:
Shadow Storage Resize Program version 110526
Tên tập tin: EP0000249921.exe
Kích thước: 1.14 MB (1,204,224 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Shadow Storage Resize Program phiên bản 110526

Phiên bản

  • 110526

Kích thước

  • 1.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-06-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000249921.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:

1. Mở Registry Editor
2. Vào HKLM\SOFTWARE\Win6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\Shadow Storage Resize Program\
3. Version là 110526