Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Ready Boost Registry Patch

Phiên bản

  • 1.0

Kích thước

  • 3.3 MB

Ngày phát hành

  • 2011-07-25

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để bắt đầu cài đặt
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và sau khi cài đặt hoàn tất, nếu cần thiết vui lòng khởi động lại máy tính