ID bài viết : S500060239 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Làm cách nào để thêm một nhãn rãnh ghi?

Thêm nhãn rãnh ghi.

  Bạn có thể thêm một nhãn rãnh ghi tại một điểm mà bạn muốn chia tập tin sau đó hoặc bắt đầu phát lại. Bạn có thể thêm tối đa 98 nhãn rãnh ghi vào mỗi tập tin.
  Trong khi đang ghi, phát lại hoặc ngừng, hãy ấn T-MARK tại vị trí mà bạn muốn thêm một nhãn rãnh ghi. Đèn chỉ báo (nhãn rãnh ghi) nháy ba lần, và một nhãn rãnh ghi được thêm.
  Chú ý:

  • Bạn chỉ có thể thêm một nhãn rãnh ghi vào các tập tin được ghi bằng máy ghi âm IC. Tuy nhiên, khi bạn hiệu chỉnh các tập tin bằng phần mềm Sound Organizer đã được cung cấp, bạn không thể thêm một nhãn rãnh ghi vào các tập tin đó.
  • Bạn không thể thêm một nhãn rãnh ghi tại một điểm trong vòng 0,5 giây từ nhãn rãnh ghi khác.
  • Bạn không thể thêm một nhãn rãnh ghi vào đầu hoặc cuối tập tin.
  • Nếu đã có 98 nhãn rãnh ghi trong một tập tin, bạn không thể thêm được bất kỳ rãnh ghi nào vào tập tin đó.
  • Khi một nhãn rãnh ghi được thêm trong khi đang phát lại, quá trình phát lại sẽ ngừng.