ID bài viết : S500060238 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tại sao tôi không thể thêm nhãn rãnh ghi?

Không thể thêm nhãn rãnh ghi.

    Bạn chỉ có thể thêm một rãnh ghi vào các tập tin bằng cách sử dụng máy ghi âm IC. Tuy nhiên, khi bạn hiệu chỉnh các tập tin bằng cách sử dụng phần mềm Sound Organizer đã được cung cấp, bạn sẽ không thể thêm được một nhãn rãnh ghi vào các tập tin.