ID bài viết : 00248884 / Sửa lần cuối : 04/08/2020

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của thiết bị Tạo ảnh kỹ thuật số?

    Ví dụ về các tên mẫu máy đúng: ILCE-9 | NEX-5 | DSC-W270 | DCR-SX15E
    Máy ảnh
    1: Tên mẫu máy
    2: Số sê-ri