ID bài viết : S500057354 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Nên làm gì nếu máy ghi âm IC recorder hiển thị MEMORY FULL và việc ghi không thể hoàn tất ?

    MEMORY FULL và việc ghi không thể hoàn tất. 

    Khi dung lượng bộ nhớ không đủ, máy ghi âm IC recorder hiển thị MEMORY FULL. Hãy xóa một vài mẩu tin để tiếp tục ghi.