ID bài viết : 00091244 / Sửa lần cuối : 14/04/2022In

Cách sử dụng ứng dụng iMediaShare trên thiết bị di động iPhone hoặc iPad với tính năng Wi-Fi Direct

  QUAN TRỌNG:

  • Để biết thông tin cách nhận được ứng dụng iMediaShare trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy truy cập trang web của Apple tại http://www.apple.com hoặc liên hệ với nhà bán lẻ thiết bị di động của bạn.
  • Mặc dù phần mềm iMediaShare hỗ trợ nhiều định dạng đa phương tiện khác nhau nhưng ví dụ được dùng trong giải pháp này sẽ cho phép bạn hiển thị hình ảnh bằng Wi-Fi Direct.
  1. Đảm bảo rằng tính năng Wi-Fi Direct đã được thiết lập.
  2. Từ ứng dụng thiết bị di động, chọn iMediaShare.

    
  3. Chọn CAMERA ROLL PHOTOS (HÌNH ẢNH CUỘN CAMERA).

    
  4. Chọn thư mục có chứa tập tin mong muốn.
  5. Chọn hình ảnh hoặc tập tin mong muốn.
   Ảnh
    
  6. Chọn BRAVIA.

    
  7. Ảnh được chọn sẽ hiển thị trên Tivi.