ID bài viết : S500057270 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm cách nào để ghi âm tốt nhất một buổi hội thảo hoặc một bài diễn văn?

Ghi âm một buổi hội thảo hoặc một bài diễn văn.

  Sau đây là những cách ghi âm hội thảo hoặc diễn văn:

  1. Cài đặt độ nhạy microphone ở phía sau máy IC Recorder sang H (cao).
  2. Đặt IC Recorder trong vùng 3 đến 4m từ nguồn phát âm thanh khi sử dụng microphone bên trong. 
  3. Đặt IC Recorder hướng vào nguồn âm thanh.

  Ghi chú:

  • Sự giảm nhiễu được đặt ở đỉnh bộ đệm để làm cực tiểu âm thanh vang ra từ bàn hội nghị.
  • Để ghi âm có khoảng cách rõ hơn, ví dụ trong suốt bài diễn thuyết, vui lòng sử dụng microphone gắn ngoài tùy chọn (ECM-CZ10 (Zoom microphone)).