ID bài viết : 00242180 / Sửa lần cuối : 13/05/2024In

Tai nghe bị hư hỏng hoặc thiếu các bộ phận hoặc phụ kiện đi kèm.

    Chọn bước khắc phục sự cố thích hợp

    Lưu ý: Bảo hành tiêu chuẩn không bao gồm thiệt hại vật chất hoặc các bộ phận hoặc phụ kiện bị thiếu.


    Quay lại Menu chính