ID bài viết : 00233038 / Sửa lần cuối : 18/12/2022In

Chuột / Bàn phím

  Trước khi kết nối

  • Bạn chỉ có thể kết nối bàn phím và chuột USB hoặc Bluetooth với thiết bị Android TV™. Bàn phím và chuột USB hoặc Bluetooth không hoạt động trên Smart TV (thông báo “This USB device is not supported” (Thiết bị USB này không được hỗ trợ) sẽ hiển thị khi kết nối với bàn phím hoặc chuột USB).
  • Bàn phím và chuột USB:
   Nói chung, Google TV và Android TV của chúng tôi có thể nhận dạng phần lớn phụ kiện bàn phím và chuột USB. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến ban đầu. Ví dụ: chức năng nhấp chuột trái trên chuột thông thường sẽ hoạt động, nhưng nhấp chuột phải hoặc cố gắng sử dụng con lăn chuột, sẽ không hoạt động.
  • Bàn phím Bluetooth:
   Hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ bàn phím Bluetooth nào được Sony chính thức kiểm tra và xác nhận là có thể hoạt động. Nhưng nói chung, Google TV và Android TV của chúng tôi có thể nhận dạng phần lớn bàn phím Bluetooth. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến ban đầu.

  Thiết lập kết nối

  1. Kết nối thiết bị USB với cổng USB của Tivi

  2. Bật thiết bị USB đã kết nối nếu cần (đối với bàn phím và chuột không dây).

  Khắc phục sự cố