ID bài viết : 00187451 / Sửa lần cuối : 07/09/2023In

Làm thế nào để kết nối lại thiết bị Bluetooth của tôi?

  Làm thế nào để ngắt kết nối thiết bị Bluetooth được lưu như Accessories (Phụ kiện) hoặc Registered devices (Thiết bị đã đăng ký)?

  Nếu bạn đã kết nối với thiết bị Bluetooth một lần trước đây, bạn có thể ngắt kết nối thiết bị mà không ảnh hưởng đến thông tin đã đăng ký. Nhờ đó, vào lần kết nối tiếp theo, bạn không phải xóa thông tin ghép nối hoặc đăng ký lại thiết bị của bạn.
  Kiểm tra thao tác sau.

  Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Tên thiết bị Bluetooth — Disconnect (Ngắt kết nối). (Android™ 10)
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Registered devices (Thiết bị đã đăng ký) — Bluetooth device name (Tên thiết bị Bluetooth) — Disconnect (Ngắt kết nối). (Android 9)
   • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Registered devices (Thiết bị đã đăng ký) — Bluetooth device name (Tên thiết bị Bluetooth) — Disconnect (Ngắt kết nối). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

  Kết nối lại thiết bị Bluetooth

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Tên thiết bị Bluetooth — Connect (Kết nối). (Android 10)
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Registered devices (Thiết bị đã đăng ký) — Bluetooth device name (Tên thiết bị Bluetooth) — Connect (Kết nối). (Android 9)
   • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Registered devices (Thiết bị đã đăng ký) — Bluetooth device name (Tên thiết bị Bluetooth) — Connect (Kết nối). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)