ID bài viết : S500057366 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Micro gắn trong của máy ghi âm có định hướng được không?

    Micro gắn trong của máy ghi âm có định hướng được không?

    Không. Micro gắn trong máy không định hướng được.