ID bài viết : 00280345 / Sửa lần cuối : 19/02/2023In

Cách truyền danh sách nhạc được tạo trên máy nghe nhạc Walkman cũ hơn sang máy nghe nhạc Walkman mới hơn.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể truyền danh sách nhạc bằng cách trước tiên tạm thời di chuyển thư mục Nhạc từ máy nghe nhạc Walkman cũ hơn sang máy tính, sau đó kéo và thả cùng thư mục đó sang máy nghe nhạc Walkman mới hơn.

  Lưu ý:

  • Nếu bạn truyền nội dung nhạc chưa được đăng ký trong danh sách nhạc, bạn có thể xóa nội dung đó sau khi sao chép thư mục vào máy nghe nhạc Walkman mới hơn, nếu cần.
  • Nội dung Language Study (Học ngôn ngữ) không được hỗ trợ.
  • Không thể lưu riêng nội dung nhạc đã đăng ký trong danh sách nhạc vào bộ nhớ máy nghe nhạc hoặc thẻ SD.
  • Nếu (các) tập tin đang được truyền có kích thước lớn, có thể mất vài giờ để hoàn tất quá trình. Trong trường hợp này, bạn có thể sao chép các tập tin con hoặc thư mục riêng lẻ, nhưng hãy đảm bảo sao chép tất cả các thư mục và tập tin.
  • Nếu nội dung nhạc đã đăng ký trong danh sách nhạc chưa được truyền thì nội dung đó sẽ không được hiển thị trong danh sách nhạc của trình phát nhạc trên máy nghe nhạc Walkman mới hơn.

  Trước khi truyền nội dung nhạc

  • Dòng Walkman DMP-Z1, NW-A30, NW-A40, NW-A50 Series, NW-WM1A, NW-WM1Z, NW-ZX300 hỗ trợ truyền danh sách phát sang máy nghe nhạc Walkman sau đây:
   • Dòng NW-A100
   • Dòng NW-A300
   • NW-WM1AM2/NW-WM1ZM2
   • Dòng NW-ZX500
   • Dòng NW-ZX700
  • Kiểm tra dung lượng trống trên máy nghe nhạc Walkman mới hơn
   Cần có dung lượng trống tương đương hoặc lớn hơn thư mục Nhạc nguồn sao chép. Nếu không có đủ dung lượng trống, bạn nên chuẩn bị một thẻ microSD có dung lượng tương đương hoặc lớn hơn và truyền.
  • Kiểm tra dung lượng trống trên máy tính
   Chuẩn bị bất kỳ vị trí nào có ít nhất nhiều dung lượng trống như thư mục Nhạc nguồn sao chép.

  Truyền nội dung nhạc

  • Windows:

   1. Kết nối máy tính và máy nghe nhạc Walkman cũ hơn bằng cáp USB đi kèm.
   2. Khởi động Explorer và mở menu WALKMAN được kết nối.
   3. Kéo và thả (sao chép) toàn bộ thư mục Nhạc vào bất kỳ vị trí nào trên máy tính của bạn. Khi sao chép xong, hãy ngắt kết nối Walkman cũ hơn khỏi máy tính.
   4. Kết nối máy tính của bạn và máy nghe nhạc Walkman mới hơn bằng cáp USB Type-C đi kèm.
   5. Khởi động Windows Explorer, mở WALKMAN được kết nối và chọn Internal Shared Storage (Bộ nhớ trong dùng chung). Khi sao chép sang thẻ microSD, hãy chọn WALKMAN để mở thẻ microSD.
   6. Mở thư mục Nhạc đã sao chép ở bước 3 từ Explorer, sau đó chọn HOMESelect All (Chọn tất cả).
   7. Kéo và thả (sao chép) tập tin vào thư mục Nhạc trong Internal shared storage (Bộ nhớ trong dùng chung) đã mở ở bước 5. Khi quá trình sao chép hoàn tất, hãy ngắt kết nối máy nghe nhạc khỏi máy tính.
  • Mac:
   Lưu ý: Khi sử dụng máy tính Mac của Apple có chip M1 hoặc M2, phần mềm Android File Transfer sẽ không phát hiện thấy máy nghe nhạc Walkman Dòng NW-A100/ZX500. Hãy thử một máy tính khác nếu có thể.

   1. Cài đặt trước ứng dụng Android File Transfer trên máy tính của bạn.
   2. Kết nối máy tính và máy nghe nhạc Walkman cũ hơn bằng cáp USB đi kèm.
   3. Khởi động Finder và mở WALKMAN đã kết nối.
   4. Kéo và thả (sao chép) toàn bộ thư mục Nhạc vào bất kỳ vị trí nào trên máy tính của bạn. Khi sao chép xong, hãy ngắt kết nối Walkman cũ hơn khỏi máy tính.
   5. Kết nối máy tính của bạn và máy nghe nhạc Walkman mới hơn bằng cáp USB Type-C đi kèm.
   6. Khởi động Android File Transfer, mở WALKMANInternal Shared Storage (Bộ nhớ trong dùng chung) → thư mục Nhạc. Khi sao chép vào thẻ microSD, hãy mở Android File TransfermicroSD card (Thẻ microSD) → thư mục Nhạc.
   7. Mở thư mục Nhạc đã sao chép ở bước 4 và chọn tất cả các thư mục và tập tin bằng cách kéo chúng.
   8. Kéo và thả (sao chép) tất cả các thư mục và tập tin đã chọn vào thư mục Nhạc đã mở ở bước 6. Khi quá trình sao chép hoàn tất, hãy ngắt kết nối máy nghe nhạc khỏi máy tính.

   Lúc này, bạn có thể phát nội dung nhạc từ danh sách nhạc trong thư viện Máy nghe nhạc.

  Bài viết liên quan:

  Lưu ý: Có thể truyền danh sách nhạc trên thẻ microSD sang thẻ microSD của máy nghe nhạc Walkman mới hơn và phát theo cách tương tự như trên. Bạn cũng có thể truyền danh sách nhạc trên thẻ microSD sang Internal Shared Storage (Bộ nhớ trong dùng chung) trên máy nghe nhạc Walkman mới hơn để phát lại.