ID bài viết : 00247667 / Sửa lần cuối : 21/04/2023In

Máy tính của tôi không nhận dạng được thẻ SD trong máy nghe nhạc Walkman

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu không nhận dạng được thẻ SD khi kết nối với máy tính qua USB,

    • Cập nhật phần mềm của máy nghe nhạc Walkman lên phiên bản mới nhất.
    • Ngắt và kết nối lại cáp USB trên máy tính.
    • Lắp thẻ SD vào máy nghe nhạc trước khi kết nối máy nghe nhạc vào máy tính.