ID bài viết : S500059778 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Làm cách nào để tạo được các tập tin LRC?

  Tạo các tập tin LRC.
  1. Chuẩn bị một tập tin âm thanh mà bạn muốn hiển thị lời trong khi phát lại.

  2. Mở Notepad.
   Notepad là một chương trình hiệu chỉnh văn bản cơ bản mà bạn có thể sử dụng để tạo các tài liệu trên Windows.

  3. Trên máy tính cài các Hệ điều hành Windows. Nhắp vào StartAll programsAccessoriesNotepad để mở chương trình nói trên.

  4. Đánh văn bản lời vào Notepad.

   Các hình ảnh màn hình là của Windows Vista.
   /support/attachments/411702/1.png  

  5. Phát tập tin âm thanh để kiểm tra thời gian minutes:seconds:hundredths of a second đối với hiển thị mỗi dòng văn bản, sau đó nhập thông tin thời gian vào bên trái của dòng văn bản.
   /support/attachments/411702/1.png


   Các ví dụ: Thông tin thời gian
   /support/attachments/411702/1.png
   1 mm:ss:xx trong đó mm nghĩa là phút, ss nghĩa là giây, và xx nghĩa là một phần trăm của một giây. Nhập mm, ss và xx hai chữ số. Sử dụng một dấu hai chấm để tách biệt các giá trị .
   2 Dòng văn bản lời
   Máy nghe nhạc nhận được tới 95 ký tự để hiển thị dòng văn bản trên màn hình. Nếu một dòng văn bản không vừa màn hình, nó sẽ bị cuộn lại (tới 3 dòng). Các ký tự nằm ngoài 3 dòng sẽ không được hiển thị.
   [00:01:90]Let's go
   Bạn có thể tách biệt giây và phần trăm một giây bằng một dấu chấm thay cho dấu hai chấm.
   [00:02]Let's go
   Bạn không thể bỏ qua phần trăm của một giây.
  6. Sau khi hoàn thành việc nhập văn bản lời, hãy lưu lại thành một tập tin.

   Chọn FileSave As… để mở màn hình Save As. Chọn All Files trong Save as type: list ở cuối màn hình. Chọn UTF-8 trong Encode: list. Nhập tên tập tin vào File name: text box. Tên tập tin phải giống với tập tin âm thanh, với phần mở rộng “.lrc”. Nhắp vào Save để lưu tập tin LRC.

   /support/attachments/411702/1.png

   1 File name: Nhập vào tên tập tin tương tự như tập tin âm thanh, với phần mở rộng “.lrc” (ví dụ, “abc.lrc” đối với tập tin âm thanh “abc.mp3”).
   2 Save as type: Chọn All Files trong Save as type: list.
   3 Save
   4 Encoding:
   Chọn UTF-8 trong Encode: list.
   Kích thước tối đa của các tập tin LRC là 512 KB.

  7. Tạo một thư mục mới trong thư mục MUSIC của đầu đọc, sau đó kéo và thả cả hai tập tin âm thanh và tập tin LRC vào thư mục mới để chuyển chúng.

  8. Từ menu Home của đầu đọc, chọn  Music → phương thức tìm kiếm mong muốn→ bài hát được chuyển.

  9. Ấn nút OPTION/PWR OFF để hiển thị menu lựa chọn, sau đó chọn Display LyricsOn hoặc On (No Screen Off).

   Lời bài hát được hiển thị trên màn hình, đồng bộ hóa với phát âm thanh.

   Hiển thị lời trên máy nghe nhạc
   /support/attachments/411702/1.png


  Các lưu ý khi tạo các tập tin LRC

  • Văn bản mã hóa các tập tin LRC phải là UTF-8.

  • Một tập tin LRC phải có tên tập tin tương tự như tập tin âm thanh, với phần mở rộng “.lrc”. Mặt khác, máy nghe nhạc không nhận tập tin LRC.

  • Kích thước tối đa của các tập tin là 512 KB.

  Các lưu ý đối với văn bản lời

  • Một chuỗi ký tự theo sau thông tin thời gian ở đầu dòng văn bản được nhận ra như là một dòng văn bản lời.

  • Các ký tự khoảng trống (cả 1-byte và 2-byte) theo ngay sau thông tin thời gian sẽ bị bỏ qua.

  • Số lượng ký tự tối đa có thể hiển thị đối với mỗi dòng văn bản lời

   Máy nghe nhạc nhận được tới 95 ký tự để hiển thị dòng văn bản trên màn hình. Các ký tự nằm ngoài giới hạn này không được hiển thị. Nếu một dòng văn bản không vừa màn hình, dòng văn bản sẽ bị cuộn lại (tới 3 dòng). Các ký tự nằm ngoài 3 dòng sẽ không được hiển thị.

  • Máy nghe nhạc có thể hiển thị tới 1024 dòng lời bài hát đối với mỗi bài hát.

  Các lưu ý về các ký tự điều khiển dòng mới

  • Bất kỳ CR, CRLF và LF được nhận ra một cách thích hợp.

  • Dòng văn bản chỉ chứa một dòng mới được bỏ qua.

  Các lưu ý về định dạng tập tin LRC

  • Thông tin thời gian phải ở đầu một dòng văn bản. Nếu không thông tin thời gian sẽ bị bỏ qua và số lượng ký tự có thể hiển thị sẽ giảm.

  • Thông tin thời gian phải được nhập vào theo thứ tự thời gian. Nếu thông tin thời gian của một dòng bằng hoặc trước theo thứ tự thời gian so với dòng trước nó, dòng đó sẽ bị bỏ qua. Trong trường hợp này, các dòng văn bản cũng sẽ bị bỏ qua cho đến một dòng văn bản có thông tin thời gian theo sau dòng được chấp nhận mới nhất.

  • Một dòng văn bản chỉ chứa thông tin thời gian được hiển thị như là một dòng trống (được xử lý như là văn bản không chứa ký tự).

  • Máy nghe nhạc chỉ hỗ trợ hiển thị lời và không hỗ trợ thông tin khác của định dạng tập tin LRC.

  Chú ý bản quyền

  • Khi tạo các tập tin LRC bằng cách sử dụng dữ liệu có bảo vệ bản quyền do người khác tạo ra, các tập tin LRC được tạo ra bị giới hạn tới mức chỉ sử dụng cá nhân. Việc sử dụng các tập tin LRC ngoài giới hạn này cần phải có sự cho phép của người giữ bản quyền.