ID bài viết : 00194218 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Cách xác nhận máy phát di động được máy tính nhận dạng là thiết bị Giao thức truyền nội dung đa phương tiện (MTP).

  LƯU Ý: Không phải tất cả các máy nghe nhạc Walkman đều sử dụng cùng một phần mềm. Để biết máy nghe nhạc Walkman của bạn có hỗ trợ phần mềm được đề cập trong giải pháp này hay không, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm.

  Để sử dụng máy phát di động với phần mềm Windows Media Player hoặc Media Go, máy phát phải được nhận dạng là thiết bị MTP. Làm theo các bước sau để gỡ cài đặt trình điều khiển và xác nhận máy nghe nhạc được nhận dạng đúng.

  QUAN TRỌNG:

  • Các máy nghe nhạc Walkman được phát hành năm 2012 và mới hơn không hỗ trợ phát các tập tin WMA được bảo vệ bản quyền (WM-DRM 10).
  • Bạn phải thực hiện quy trình này trong khi đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc đăng nhập vào tài khoản có quyền Quản trị viên.
  1. Nhấp vào Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  2. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Performance and Maintenance (Hiệu năng và bảo trì).
  3. Trong cửa sổ Performance and Maintenance (Hiệu năng và bảo trì), nhấp vào System (Hệ thống).
  4. Trong cửa sổ System Properties (Thuộc tính hệ thống), nhấp vào tab Hardware (Phần cứng).
  5. Trên tab Hardware (Phần cứng), trong Device Manager (Trình điều khiển thiết bị), nhấp vào nút Device Manager (Trình điều khiển thiết bị).
  6. Trong cửa sổ Device Manager (Trình điểu khiển thiết bị), nhấp vào dấu cộng (+) ở trước các Disk drives (Ổ đĩa).
  7. Nhấp để chọn Sony USB device (Thiết bị USB của Sony).
  8. Từ menu này, hãy nhấp vào Action (Hành động) rồi nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
  9. Trong hộp Confirm Device Removal (Xác nhận xóa thiết bị), nhấp vào OK.
  10. Ngắt kết nối máy phát di động khỏi máy tính.
  11. Trong hộp System Settings Change (Thay đổi cài đặt hệ thống), nhấp vào Yes (Có).
  12. Khởi động lại máy tính.

  Bây giờ, máy phát di động của bạn sẽ được nhận dạng là thiết bị MTP và có thể sử dụng được với phần mềm.