ID bài viết : 00103960 / Sửa lần cuối : 07/01/2015

Tôi không thể cài đặt Media Go từ Setup được lưu trữ trong Walkman

    Tải về Media Go từ trang web sau đây và cài đặt nó.

    http://mediago.sony.com/enu/download

    LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
    Các phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.