ID bài viết : 00197702 / Sửa lần cuối : 10/12/2018In

Cách kiểm tra Device Manager (Trình quản lý thiết bị) để cài đặt trình điều khiển âm thanh di động phù hợp.

  Trình điều khiển thiết bị cho phép máy tính nhận dạng thiết bị. Nếu không nhận dạng được chính xác trình điều khiển thiết bị, máy tính sẽ không thể nhận dạng Walkman®.
  Hãy kiểm tra xem trình điều khiển thiết bị có được nhận dạng chính xác hay không. Nếu không nhận dạng được chính xác, hãy tải lại trình điều khiển thiết bị.

  Thực hiện theo quy trình này để kiểm tra trạng thái phương tiện thiết bị trong cửa sổ Device Manager (Trình quản lý thiết bị):

  1. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
  2. Khởi chạyDevice Manager (Trình quản lý thiết bị).

  Cách khởi chạy Device Manager (Trình quản lý thiết bị) trong từng hệ điều hành:

  Hệ điều hành Windows 10

  1. Nhấp chuột phải vào nút Start (Bắt đầu) ở phía dưới bên trái Màn hình nền. 
  2. Nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  • Hệ điều hành Windows 8.1
  1. Hiển thị thanh charm trên Màn hình nền. 
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Nhấp vào Computer information (PC info) (Thông tin máy tính).
  4. Nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  • Hệ điều hành Windows 7
  1. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) ở phía dưới bên trái Màn hình nền.
  2. Nhấp chuột phải vào Computer (Máy tính)
  3. Nhấp vào Properties (Thuộc tính).
  4. Nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  5. Kiểm tra xem Thiết bị USB SONY WALKMAN có được hiển thị bên dưới ổ đĩa cứng hay không.

         

  • Nếu Thiết bị USB SONY WALKMAN được hiển thị,
   thì trình điều khiển thiết bị được nhận dạng chính xác. Bạn không cần tải lại trình điều khiển thiết bị.

   Ảnh


  • NếuThiết bị USB SONY WALKMAN không được hiển thị,
   thì máy tính không nhận dạng chính xác trình điều khiển thiết bị Walkman.

  Kiểm tra xem “?” hoặc “!” có được chỉ báo trên màn hình Device Manager (Trình quản lý thiết bị) không.

  Ảnh

  1. Bấm chuột phải vào mục mà ?” hoặc “!”! chỉ báo
  2. Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).
  3. Khi màn hình Warning (Cảnh báo) hiển thị, hãy chọn OK.
  4. Ngắt kết nối Walkman khỏi máy tính.
  5. Khởi động lại máy tính.
  6. Kết nối lại Walkman với máy tính.
   Trình điều khiển thiết bị sẽ được cài đặt tự động.