ID bài viết : S500058654 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể phát lại các hình ảnh toàn cảnh trong trình chiếu Slide với âm nhạc?

    Không thể phát lại các hình ảnh toàn cảnh trong trình chiếu Slide với âm nhạc.
    Bạn không thể phát lại các hình ảnh toàn cảnh trong trình chiếu Slide với âm nhạc.Những hình ảnh này có thể được phát lại với Continuous Playback.