ID bài viết : 00090969 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Tôi không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt phần mềm khi thông báo PlayMemories Home is running" (PlayMemories Home đang chạy) hiển thị."

    Hãy thử các bước dưới đây để khắc phục sự cố.

    1. Nhấp vào nút x (đóng) nút trong PlayMemories Home để dừng PlayMemories Home.
      Hãy thử cài đặt hoặc gỡ cài đặt lại khi màn hình PlayMemories Home đóng.
    2. Sau khi khởi động lại máy tính, hãy thử cài đặt hoặc gỡ cài đặt lại.
    3. Kiểm tra trình quản lý tác vụ. Nếu một quy trình liên quan đến PlayMemories Home được hiển thị, hãy kết thúc quy trình này và thử cài đặt hoặc gỡ cài đặt lại.
      •  
      • Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ, sau đó chọn Start Task Manager (Khởi động trình quản lý tác vụ) từ menu hiển thị.

        LƯU Ý: Bạn có thể hiển thị trình quản lý tác vụ bằng cách nhấn phím Esc trong khi nhấn giữ phím CtrlShift trên bàn phím.
      •  
      • Khi Windows Task Manager (Trình quản lý tác vụ Windows) khởi động, nhấp vào tab Processes (Quy trình).
      •  
      • Chọn một mục bắt đầu bằng PMB, sau đó nhấp vào End Process (Kết thúc quy trình) để kết thúc nó.
        Không thể chọn nhiều quy trình để kết thúc tất cả cùng một lúc. Nhấp vào End Process (Kết thúc quy trình) cho từng quy trình được chọn riêng lẻ.

    LƯU Ý: Các quy trình chính liên quan đến PlayMemories Home và bắt đầu bằng PMB.

    • PMBBrowser.exe
    • PMBUpdateNetworkService.exe
    • PMBVolumeWatcher.exe
    • PMBAnnounce.exe

      Nếu màn hình hiển thị một quy trình bắt đầu bằng PMB khác không phải các quy trình kể trên, hãy kết thúc quy trình đó.
      Quy trình sẽ không được hiển thị trừ khi đang hoạt động.