ID bài viết : 00276389 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của Windows 11 đối với Máy quay kỹ thuật số

  Khả năng tương thích được xác minh cho các sản phẩm sau đây được ra mắt vào hoặc trước tháng 11 năm 2021:
  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Lưu ý: Hiệu suất trên máy tính dựa trên bộ xử lý ARM không được đảm bảo.

  Máy quay 4K Handycam

  • FDR-AX1: Tương thích
  • FDR-AX1E: Tương thích
  • FDR-AX30: Tương thích
  • FDR-AX33: Tương thích
  • FDR-AX100: Tương thích
  • FDR-AX100E: Tương thích
  • FDR-AXP33: Tương thích
  • FDR-AXP35: Tương thích
  • FDR-AX40: Tương thích
  • FDR-AX43: Tương thích
  • FDR-AX45: Tương thích
  • FDR-AX53: Tương thích
  • FDR-AX55: Tương thích
  • FDR-AXP55: Tương thích
  • FDR-AX60: Tương thích
  • FDR-AX700: Tương thích
  • HDR-CX900: Tương thích
  • HDR-CX900E: Tương thích

  Máy ảnh Cinema Line

  • ILME-FX3: Tương thích *1
  • ILME-FX6: Tương thích
  • ILME-FX6V: Tương thích
  • *1 Nếu cài đặt USB Connection (Kết nối USB) của máy ảnh là Auto (Tự động), kết nối Mass Storage (Bộ lưu trữ) có thể được thiết lập khi kết nối với máy tính qua USB. Để tạo kết nối MTP, hãy chọn MTP trong cài đặt USB Connection (Kết nối USB) trước khi kết nối với máy tính qua USB.

  Máy quay Handycam độ phân giải cao

  • HDR-CX240: Tương thích
  • HDR-CX240E: Tương thích
  • HDR-CX330: Tương thích
  • HDR-CX330E: Tương thích
  • HDR-CX405: Tương thích
  • HDR-CX420: Tương thích
  • HDR-CX440: Tương thích
  • HDR-CX450: Tương thích
  • HDR-CX455: Tương thích
  • HDR-CX470: Tương thích
  • HDR-CX480: Tương thích
  • HDR-CX485: Tương thích
  • HDR-CX530E: Tương thích
  • HDR-CX535: Tương thích
  • HDR-CX610E: Tương thích
  • HDR-CX620: Tương thích
  • HDR-CX625: Tương thích
  • HDR-CX670: Tương thích
  • HDR-CX675: Tương thích
  • HDR-CX680: Tương thích
  • HDR-PJ240: Tương thích
  • HDR-PJ240E: Tương thích
  • HDR-PJ270: Tương thích
  • HDR-PJ270E: Tương thích
  • HDR-PJ275: Tương thích
  • HDR-PJ330E: Tương thích
  • HDR-PJ340: Tương thích
  • HDR-PJ340E: Tương thích
  • HDR-PJ350: Tương thích
  • HDR-PJ350E: Tương thích
  • HDR-PJ410: Tương thích
  • HDR-PJ440: Tương thích
  • HDR-PJ530E: Tương thích
  • HDR-PJ540: Tương thích
  • HDR-PJ540E: Tương thích
  • HDR-PJ610E: Tương thích
  • HDR-PJ620: Tương thích
  • HDR-PJ670: Tương thích
  • HDR-PJ675: Tương thích
  • HDR-PJ680: Tương thích
  • HDR-PJ800: Tương thích
  • HDR-PJ810: Tương thích
  • HDR-PJ810E: Tương thích
  • HDR-PJ820: Tương thích
  • HDR-PJ820E: Tương thích

  Máy quay Action Cam

  • FDR-X1000V: Tương thích
  • FDR-X3000: Tương thích
  • HDR-AS20: Tương thích
  • HDR-AS30V: Tương thích
  • HDR-AS300: Tương thích
  • HDR-AS50: Tương thích
  • HDR-AS100V: Tương thích
  • HDR-AS200V: Tương thích
  • HDR-AZ1: Tương thích

  Phụ kiện Action Cam

  • RM-LVR1: Tương thích
  • RM-LVR2: Tương thích
  • RM-LVR2V: Tương thích
  • RM-LVR3: Tương thích

  Máy quay video nhạc

  • HDR-MV1: Tương thích