ID bài viết : 00194478 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Các tập tin ảnh RAW có tương thích với máy Mac không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Có, các tập tin ảnh RAW tương thích với máy tính Mac và bạn có thể xem và chỉnh sửa tập tin ảnh RAW bằng phần mềm Imaging Edge Desktop.