ID bài viết : 00200290 / Sửa lần cuối : 17/07/2018

Cách phân biệt DSC-RX100M5 với DSC-RX100M5A

    Để phân biệt DSC-RX100M5 với DSC-RX100M5A, hãy kiểm tra biển ghi tên mẫu máy ở mặt đáy của thân camera.

    [1]: Tên mẫu máy (DSC-RX100M5 hoặc DSC-RX100M5A)