ID bài viết : 00083173 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Nếu tiêu chuẩn ISO được thiết lập là AUTO, những giá trị nhạy sáng nào được sử dụng khi chụp ở chế độ BULB?

    Khi chụp ở chế độ  BULB với thiết lập ISO AUTO, máy ảnh sẽ tự động thiết lập giá trị nhạy sáng với bất cứ chế độ được chọn trong các thiết lập ISO AUTO Minimum .

    Tham khảo tài liệu hướng dẫn cho các thiết lập mặc định.