ID bài viết : 00090961 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

PlayMemories Home sẽ không khởi động.

  • Không có phản hồi khi nhấp đúp vào biểu tượng phím tắt hoặc chọn biểu tượng trên thanh Apps (Ứng dụng).
  • Thông báo lỗi chẳng hạn như Browser has stopped working. (Trình duyệt đã ngừng hoạt động.) xuất hiện và ứng dụng không khởi chạy được.

  Nếu PlayMemories Home không khởi chạy được bình thường, có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể liên quan đến máy tính và phần mềm. Hãy thử làm theo các quy trình theo thứ tự sau.

  LƯU Ý:

  • PlayMemories Home có thể không khởi chạy được nếu phần mềm ảo hóa bộ lưu trữ đã được cài đặt trên máy tính và đang chạy ổ đĩa ảo.
  • Khởi chạy PlayMemories Home sau khi gỡ cài đặt phần mềm hoặc tắt ổ đĩa ảo.
  • Để biết chi tiết về phần mềm ảo hóa bộ lưu trữ, hãy liên hệ với nhà xuất bản phần mềm bạn đang chạy.
  • Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm ảo hóa bộ lưu trữ hoặc không biết chắc ổ đĩa ảo có đang chạy hay không, hãy thử làm theo các quy trình theo thứ tự sau.
   Vì mỗi bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trạng thái kết nối sau khi hoàn thành từng bước.

  BƯỚC 1. Khởi động lại máy tính của bạn.
  BƯỚC 2. Cập nhật lên phiên bản PlayMemories Home mới nhất
  BƯỚC 3. Chọn cài đặt Tắt DLNA trong Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home.
  BƯỚC 4. Khôi phục ứng dụng về cài đặt mặc định bằng Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home.
  BƯỚC 5. Cài đặt lại PlayMemories Home.

  1. Hãy khởi động lại máy tính.

   Có thể PlayMemories Home không khởi chạy được do máy tính đang gặp sự cố tiến trình xử lý bị treo (ngừng hoạt động). Khởi động lại máy tính rồi thử khởi chạy lại PlayMemories Home. Nếu PlayMemories Home không khởi chạy được kể cả khi phần mềm khác đang khởi chạy bình thường hoặc nếu sự cố không được khắc phục bằng cách khởi động lại máy tính, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  2. Cập nhật lên phiên bản PlayMemories Home mới nhất.

   Kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không bằng cách cài đặt phiên bản PlayMemories Home mới nhất.
  3. Chọn cài đặt DLNA Off (Tắt DLNA) trong Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home.

   1. Mở PlayMemories Home Setting Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

    Windows 10

    1. Trên màn hình nền máy tính, nhấp vào nút Start (Bắt đầu).
    2. Trong menu Start (Bắt đầu), nhấp vào All apps (Tất cả ứng dụng).
    3. Nhấp vào PlayMemories Home.
    4. Nhấp để chọn PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

    LƯU Ý:

    • Nếu bạn không tìm thấy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home), hãy tìm trong hộp Search (Tìm kiếm).
    • Nếu bạn đã cài đặt Action Cam Creator, hãy nhấn nút Start (Bắt đầu) để chọn All apps (Tất cả ứng dụng) - Action Cam Movie Creator và PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

    Windows 8 hoặc Windows 8.1

    1. Chạy từ màn hình Bắt đầu.
    2. Trong Windows 8.1, hãy chọn nút trên màn hình Start (Bắt đầu) để hiển thị thanh Apps (Ứng dụng). Trong Windows 8, nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ không có ô trên màn hình Bắt đầu, rồi chọn All apps (Tất cả ứng dụng) từ thanh ứng dụng hiện ra.
    3. Khi All apps (Tất cả ứng dụng) được hiển thị, PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) sẽ hiển thị ở vị trí PlayMemories Home.
    4. Nếu bạn không tìm thấy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home), hãy tìm kiếm bằng nút Search (Tìm kiếm).

    Windows 7

    1. Trên màn hình nền máy tính, nhấp vào nút Start (Bắt đầu).
    2. Trong menu Start (Bắt đầu), trỏ chuột tới Programs (Chương trình) hoặc All Programs (Tất cả chương trình).
    3. Trỏ chuột tới PlayMemories Home.
    4. Nhấp để chọn PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).
   2. Chọn hộp DLNA Off (Tắt DLNA) rồi chọn Start (Bắt đầu).

    Ảnh

   3. Khi thông báo Are you sure you want to run the following process? (Bạn có chắc muốn chạy quy trình sau đây không?) và DLNA Off (Tắt DLNA) hiển thị, hãy chọn Yes (Có).

   4. Khi thông báo Process completed (Đã xử lý xong) hiển thị, hãy chọn OK.

  4. Khôi phục ứng dụng về cài đặt mặc định bằng Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home.

   1. Mở PlayMemories Home Setting Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

   2. Chọn hộp kiểm cho Restore the program to its default settings (Khôi phục chương trình về cài đặt mặc định) rồi chọn Start (Bắt đầu).

    Ảnh

   3. Khi thông báo Are you sure you want to restore the program to its default settings? (Bạn có chắc chắn muốn khôi phục chương trình về cài đặt mặc định không?) hiển thị, hãy chọn Yes (Có). Khi thông báo Process completed (Đã xử lý xong) hiển thị, hãy chọn OK.

   4. Khi bạn khởi chạy PlayMemories Home, thông báo Select the settings that PlayMemories Home uses initially (Chọn cài đặt được PlayMemories Home sử dụng từ đầu) sẽ hiển thị. Chọn Use custom settings (Sử dụng cài đặt tùy chỉnh) rồi chọn Next (Tiếp theo).

   5. Cửa sổ Add folders (Thêm thư mục) sẽ xuất hiện. Bỏ chọn hộp kiểm cho Pictures (Ảnh) (hoặc My Pictures (Ảnh của tôi)) rồi chọn Next (Tiếp theo).

   6. Cửa sổ Import Media Files (Nhập tập tin phương tiện) sẽ xuất hiện. Chọn hộp kiểm cho Import PlayMemories Home when a device is connected (Nhập PlayMemories Home khi thiết bị được kết nối) rồi chọn Next (Tiếp theo).

   7. Cửa sổ PlayMemories Online settings (Cài đặt PlayMemories Online) sẽ xuất hiện. Chọn hộp kiểm cho Skip PlayMemories Online set-up now (you may set-up later) (Bỏ qua thiết lập PlayMemories Online bây giờ (bạn có thể thiết lập sau)) rồi chọn Next (Tiếp theo).

   8. Chọn lại cài đặt DLNA Off (Tắt DLNA) trong PlayMemories Home Setting Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

   Nếu sự cố được khắc phục, bạn có thể đăng ký một thư mục. Nếu sự cố lại xuất hiện sau khi đăng ký thư mục, có thể thư mục chứa hình ảnh bị lỗi nào đó (tập tin bị hỏng hoặc không tương thích, v.v.).

  5. Cài đặt lại PlayMemories Home.

   Cài đặt lại phần mềm PlayMemories Home. Tham khảo phần sau để biết chi tiết về cách cài đặt lại.

  LƯU Ý: Nếu quá trình cài đặt PlayMemories Home không hoàn tất bình thường hoặc nếu quá trình khởi động hoặc hiệu năng không ổn định kể cả sau khi cài đặt xong, hãy thử chạy PlayMemories Home Repair Tool (Công cụ sửa chữa PlayMemories Home). Bạn có thể tải về PlayMemories Home Repair Tool từ địa chỉ dưới đây.

  Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, vui lòng liên hệ với chúng tôi.