ID bài viết : 00143375 / Sửa lần cuối : 11/04/2018In

Hướng dẫn cài đặt lại USB driver.

Hướng dẫn cài đặt lại USB driver.

    Các bước để cài đặt lại USB drivers sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Thực hiện theo các liên kết thích hợp dưới đây để cài đặt lại trình điều khiển USB.