ID bài viết : 00273767 / Sửa lần cuối : 27/12/2023In

Khi tôi lắp thẻ nhớ đã được sử dụng với một máy ảnh khác, máy ảnh xuất hiện ký hiệu "?" hoặc "Unable to display" (Không thể hiển thị).

    Ký hiệu ? hoặc Unable to display (Không thể hiển thị) có thể xuất hiện nếu thẻ nhớ chứa hình ảnh được ghi bằng máy ảnh khác hoặc bị xóa hay được lưu trên máy tính.
    Khôi phục các tập tin cơ sở dữ liệu từ MENU trên máy ảnh.
    Để biết thêm thông tin về cách khôi phục tập tin cơ sở dữ liệu, hãy tham khảo mục Recover Image DB (Khôi phục tập tin cơ sở dữ liệu) trong Hướng dẫn trợ giúp.